2014-06-02

Statut prawny

STATUT OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W KRAKOWIE


 

          § 1. Siedzibą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, zwanej dalej „Komisją”, jest miasto Kraków.

2. Zasięg terytorialny działania Komisji obejmuje województwa: lubelskie, małopolskie i podkarpackie.

 

           § 2.Do zadań Komisji należy:

1) organizowanie i przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów eksternistycznych, zwanych dalej „egzaminami”;
2) przygotowywanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;
3) przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem;
4) przygotowywanie propozycji zadań do informatorów w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;
5) opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów;
6) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminów;
7) udzielanie szkołom, placówkom, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe upoważnień do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego;
8) przetwarzanie i analizowanie wyników egzaminów;
9) opracowywanie i przekazywanie:

a) dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły i kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonego egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
b) kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów eksternistycznych;

10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów;
11) przygotowywanie, we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, materiałów szkoleniowych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;
12) planowanie i organizacja szkoleń oraz szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;
13) prowadzenie ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym właściwością Komisji;
14) wydawanie kandydatom na egzaminatorów i egzaminatorom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia lub uczestnictwie w szkoleniu;
15) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych związanych z przeprowadzaniem egzaminów;
16) wykonywanie zadań wynikających z przepisów w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w tym drukowanie zaświadczeń, świadectw oraz dyplomów;
17) inicjowanie lub organizowanie badań i analiz dotyczących wyników egzaminów;
18) organizowanie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych, w przypadku powierzenia dyrektorowi Komisji organizacji druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
19) współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny Komisji oraz dyrektorami szkół i organami prowadzącymi te szkoły w sprawach związanych z przeprowadzaniem egzaminów;
20) współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz pozostałymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;
21) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
22) zabezpieczanie dokumentacji chronionej przed nieuprawnionym ujawnieniem;
23) inicjowanie nowych rozwiązań informatycznych w zakresie przeprowadzania egzaminów oraz prowadzenie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Komisji

          § 3 1. W skład Komisji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego;
2) Wydział Egzaminów Zawodowych;
3) Wydział Organizacyjno-Administracyjny;
4) Wydział Finansowo-Księgowy;
5) Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych.

2. Dyrektor Komisji może tworzyć i znosić samodzielne stanowiska pracy, a także zespoły i pracownie.
3. Dyrektor Komisji może tworzyć i znosić zespoły zadaniowe na czas nieokreślony albo na czas wykonania określonego zadania.

          § 4 1. Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Komisji, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Komisji.
2. Regulamin organizacyjny wymaga zatwierdzenia przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

          § 5 1. Komisją kieruje dyrektor.
2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Komisji;
3) zatwierdzanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów przed przekazaniem materiałów egzaminacyjnych do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3. W Komisji może być utworzone jedno stanowisko wicedyrektora.
4. Zakres zadań wicedyrektora określa regulamin organizacyjny Komisji.
5. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku nieobecności wicedyrektora – inny pracownik Komisji wyznaczony przez dyrektora.

          §6 1. Wydziałami, zespołami i pracowniami kierują ich kierownicy, z zastrzeżeniem §7 ust. 2.
2. W wydziale, zespole i pracowni, w których skład wchodzi co najmniej 10 pracowników, może być utworzone stanowisko zastępcy kierownika

          §7 1. W Komisji tworzy się stanowisko głównego księgowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Główny księgowy kieruje Wydziałem Finansowo-Księgowym.

          §8 1. W Komisji zatrudnia się pracowników na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, oraz na stanowiskach administracyjno-obsługowych.
2. Na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, może być zatrudniona osoba, która posiada stopień nauczyciela mianowanego Sub nauczyciela dyplomowanego.
3. Stanowiskami, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, są stanowiska:

1) kierownika wydziału (zespołu, pracowni);
2) zastępcy kierownika wydziału (zespołu, pracowni);
3) starszego eksperta;
4) eksperta;
5) starszego egzaminatora;
6) egzaminatora.

4. Postanowień ust. 3 nie stosuje się do stanowisk w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym i Wydziale Finansowo-Księgowym.
5. Dyrektor Komisji może odstąpić od wymogu posiadania kwalifikacji pedagogicznych:

1) w przypadku osób ubiegających się o stanowiska, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2, w Wydziale Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego i Wydziale Egzaminów Zawodowych;
2) w przypadku osób ubiegających się o stanowiska, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-4, w Pracowni ds. Analiz Wyników Egzminacyjnych

          §9 1. Dyrektor Komisji może powołać Radę Konsultacyjną jako organ doradczy.
2. Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej wskazuje dyrektor Komisji spośród członków Rady.
3. Do zadań Rady Konsultacyjnej należy opiniowanie prac wykonywanych przez Komisję, w szczególności związanych z przygotowaniem egzaminów, oraz formułowanie wniosków na podstawie w'yników przeprowadzanych egzaminów.

          §10 Komisja może używać skrótu „OKE w Krakowie”.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się