2014-06-02

Statut prawny

STATUT OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W KRAKOWIE


§ 1.

1. Siedzibą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, zwanej dalej „Komisją”, jest miasto Kraków.
2. Zasięg terytorialny działania Komisji obejmuje województwa: lubelskie, małopolskie i podkarpackie.

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1) organizowanie i przeprowadzanie sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów eksternistycznych, zwanych dalej „egzaminami”;
2) przygotowywanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;
3) przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem;
4) przygotowywanie propozycji zadań do informatorów w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;
5) opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych sprawdzianu i egzaminów;
6) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem sprawdzianu i egzaminów;
7) udzielanie szkołom, placówkom, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe upoważnień do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego;
8) przetwarzanie i analizowanie wyników sprawdzianu i egzaminów;
9) opracowywanie i przekazywanie:

a) dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły i kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonego sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
b) kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów eksternistycznych;

10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów;
11) przygotowywanie, we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, materiałów szkoleniowych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;
12) planowanie i organizacja szkoleń oraz szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;
13) prowadzenie ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym właściwością Komisji;
14) wydawanie kandydatom na egzaminatorów i egzaminatorom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia lub uczestnictwie w szkoleniu;
15) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych związanych z przeprowadzaniem sprawdzianu i egzaminów;
16) wykonywanie zadań wynikających z przepisów w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w tym drukowanie zaświadczeń, świadectw oraz dyplomów;
17) inicjowanie lub organizowanie badań i analiz dotyczących wyników sprawdzianu i egzaminów;
18) organizowanie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych, w przypadku powierzenia dyrektorowi Komisji organizacji druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
19) współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny Komisji oraz dyrektorami szkół i organami prowadzącymi te szkoły w sprawach związanych z przeprowadzaniem sprawdzianu i egzaminów;
20) współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz pozostałymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;
21) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
22) zabezpieczanie dokumentacji chronionej przed nieuprawnionym ujawnieniem;
23) inicjowanie nowych rozwiązań informatycznych w zakresie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów oraz prowadzenie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Komisji.

§ 3.


1. W skład Komisji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego;
2) Wydział Egzaminów Zawodowych;
3) Wydział Organizacyjno-Administracyjny;
4) Wydział Finansowo-Księgowy;
5) Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych.

2. Dyrektor Komisji może tworzyć i znosić samodzielne stanowiska pracy, a także zespoły i pracownie.
3. Dyrektor Komisji może tworzyć i znosić zespoły zadaniowe na czas nieokreślony albo na czas wykonania określonego zadania.

§ 4.

1. Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Komisji, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Komisji.
2. Regulamin organizacyjny wymaga zatwierdzenia przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 5.

1. Komisją kieruje dyrektor.
2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Komisji;
3) zatwierdzanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów przed przekazaniem materiałów egzaminacyjnych do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3. W Komisji może być utworzone jedno stanowisko wicedyrektora.
4. Zakres zadań wicedyrektora określa regulamin organizacyjny Komisji.
5. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku nieobecności wicedyrektora – inny pracownik Komisji wyznaczony przez dyrektora.

§ 6.

1. Wydziałami, zespołami i pracowniami kierują ich kierownicy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.
2. W wydziale, zespole i pracowni, w których skład wchodzi co najmniej 10 pracowników, może być utworzone stanowisko zastępcy kierownika.

§ 7.

1. W Komisji tworzy się stanowisko głównego księgowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Główny księgowy kieruje Wydziałem Finansowo-Księgowym.

§ 8.

1. W Komisji zatrudnia się pracowników na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, oraz na stanowiskach administracyjno-obsługowych.
2. Na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, może być zatrudniona osoba, która posiada stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego.
3. Stanowiskami, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, są stanowiska:

1) kierownika wydziału (zespołu, pracowni);
2) zastępcy kierownika wydziału (zespołu, pracowni);
3) starszego eksperta;
4) eksperta;
5) starszego egzaminatora;
6) egzaminatora.

4. Postanowień ust. 3 nie stosuje się do stanowisk w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym i Wydziale Finansowo-Księgowym.
5. Dyrektor Komisji może odstąpić od wymogu posiadania kwalifikacji pedagogicznych:

1) w przypadku osób ubiegających się o stanowiska, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2, w Wydziale Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego i Wydziale Egzaminów Zawodowych;
2) w przypadku osób ubiegających się o stanowiska, o których mowa w ust. 3 pkt. 1–4, w Pracowni ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych.

§ 9.

1. Dyrektor Komisji może powołać Radę Konsultacyjną jako organ doradczy.
2. Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej wskazuje dyrektor Komisji spośród członków Rady.
3. Do zadań Rady Konsultacyjnej należy opiniowanie prac wykonywanych przez Komisję, w szczególności związanych z przygotowaniem sprawdzianu i egzaminów, oraz formułowanie wniosków na podstawie wyników przeprowadzanych sprawdzianu i egzaminów.

§ 10.

Komisja może używać skrótu „OKE w Krakowie”.